Thí sinh 2017

 • SBD 01 - Nguyễn Đại Dương

  SBD 01 - Nguyễn Đại Dương

 • SBD 02 - Phạm Ngọc Mạnh

  SBD 02 - Phạm Ngọc Mạnh

 • SBD 03 - Nguyễn Minh Dũng

  SBD 03 - Nguyễn Minh Dũng

 • SBD 05 - Đỗ Mạnh Tưởng

  SBD 05 - Đỗ Mạnh Tưởng

 • SBD 06 - Ngô Thành Kiên

  SBD 06 - Ngô Thành Kiên

 • SBD 07 - Hoàng Trung Anh

  SBD 07 - Hoàng Trung Anh

 • SBD 08 - Tạ Văn Quyền

  SBD 08 - Tạ Văn Quyền

 • SBD 09 - Lê Thanh Lộc

  SBD 09 - Lê Thanh Lộc

 • SBD 10 - Đào Mạnh Minh

  SBD 10 - Đào Mạnh Minh

 • SBD 11- Đào Trường Giang

  SBD 11- Đào Trường Giang

 • SBD 12 - Nhữ Đình Ngọc

  SBD 12 - Nhữ Đình Ngọc

 • SBD 13 - Nguyễn Hoàng Tuân

  SBD 13 - Nguyễn Hoàng Tuân

 • SBD 14 - Nguyễn Duy Tiên

  SBD 14 - Nguyễn Duy Tiên

 • SBD 15 - Vũ Ngọc Tuyền

  SBD 15 - Vũ Ngọc Tuyền

 • SBD 16 - Vũ Văn Chiến

  SBD 16 - Vũ Văn Chiến

 • SBD 17 - Vũ Xuân Túc

  SBD 17 - Vũ Xuân Túc

 • SBD 18 - Bùi Đức Quang

  SBD 18 - Bùi Đức Quang

 • SBD 19 - Nguyễn Thư Cường

  SBD 19 - Nguyễn Thư Cường

 • SBD 20 - Hoàng Ngọc Thương

  SBD 20 - Hoàng Ngọc Thương

 • SBD 21 - Nguyễn Công Hà

  SBD 21 - Nguyễn Công Hà