Đăng ký dự thi - Vietnam Top Hairstylist 2017
Đăng ký dự thi
Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu sau:
Họ và tên*: Nam Nữ
Nghệ danh*:
Ngày, tháng, năm sinh*: / /
Số CMND*:
Ngày cấp: / /
Nơi cấp:
Địa chỉ liên lạc*:
Số điện thoại*:
Địa chỉ Email*:
Facebook:
Salon đang làm việc:
Khi cần, báo tin cho ai? Ở đâu?*:
Cam kết:

Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung đăng ký dự thi.

Đồng ý những điều kiện, quy định của cuộc thi mà tôi tham gia.

- Sau khi điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký này thí sinh vui lòng gửi về BTC theo địa chỉ email: [email protected] . Phiếu đăng ký hợp lệ sẽ nhận được email xác nhận.

- Các thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi sẽ nộp lệ phí tham dự thi 3.000.000 VNĐ (ba triệu đồng) quy ra giá trị sản phẩm sử dụng làm bài thi từ Nhà tài trợ vàng.

                                                                                                      ……, ngày …..tháng…….năm…….
                                                                        NGƯỜI ĐĂNG KÝ
                                                                                                     (ký,ghi rõ họ tên)